Copyright 2024 - Custom text here

Obvyklý postup pri predaji nehnuteľnosti

 • 1. Výber realitného makléra

  Nezávislé prieskumy ukazujú, že tí, ktorí využijú služby skúsených realitných maklérov, predajú svoju nehnuteľnosť za vyššiu cenu a v kratšej dobe ako tí, čo si ju predávajú sami.

 • 2. Prehliadka nehnuteľnosti realitným maklérom

  Prehliadka vašej nehnuteľnosti je podmienkou pre profesionálny servis. Pri odhade predajnej ceny hrá rolu nielen nehnuteľnosť ako taká (vek, stav a vybavenie), ale aj okolia (občianska vybavenosť, dopravná obslužnosť) a aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj v danej lokalite.

 • 3. Príprava nehnuteľnosti na predaj

  Ešte predtým, než ponúknete svoju nehnuteľnosť na predaj, je dôležité dôkladne ju pripraviť a čo najviac zvýšiť jej atraktivitu. Váš realitný maklér vám poradí dôležité tipy a odporučí, prípadne zaistí špecialistu, ktorý sa o toto môže postarať za vás.
  Nehnuteľnosť by mala pôsobiť čisto a neosobne, aby umožnila záujemcovi vlastné predstavy o možnom budúcom využití či zariadení. Záhrady pri rodinných domoch by mali byť udržiavané. Pri fotografovaní nehnuteľnosti pre marketingové účely odporúčame odstrániť osobné predmety či rodinné fotografie. 

 • 4. Uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy

  Váš maklér vás starostlivo zoznámi s podmienkami spolupráce. Ak dôjde k dohode, uzavriete spolu s realitnou kanceláriou zastúpenou vaším realitným maklérom sprostredkovateľskú zmluvu. Tá zaisťuje serióznosť v priebehu obchodnej transakcie, obsahuje dohodnuté podmienky a zakladá oprávnenie makléra nehnuteľnosť ponúkať a rokovať so záujemcami.

 • 5. Spracovanie predajnej prezentácie vašej nehnuteľnosti

  Váš maklér spracuje profesionálnu prezentáciu vašej nehnuteľnosti pre jej marketing a pre rokovania so záujemcami. Predajná prezentácia obsahuje všetky všeobecné, ale aj technické informácie o vašej nehnuteľnosti, fotodokumentáciu, pôdorysy a ďalšie prípadné dokumenty či informácie.

 • 6. Zalistovanie vašich nehnuteľnosti do systému

  Do 24 hodín od podpísania zmluvy o zastúpení je vaša nehnuteľnosť vložená do interného systému RE / MAX a následne potom exportovaná na všetky významné realitné servery. V momente, kedy je vaša nehnuteľnosť vložená do systému, začne sa párovať so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi z celej siete RE / MAX a jej ponuka je odosielaná všetkým potenciálnym záujemcom prostredníctvom e-mailu.

 • 7. Marketing nehnuteľnosti

  Dôležitou súčasťou predajného plánu je na mieru zostavená inzercia vašej nehnuteľnosti. Čím menej typizovaná nehnuteľnosť, tým rozličnejšie môžu byť marketingové aktivity.

 • 8. Prehliadky vašej nehnuteľnosti

  Váš maklér dopredu vyberie len vhodného záujemcu o prehliadku nehnuteľnosti na základe ich kritérií a finančných možností. Tým šetrí váš čas aj súkromie.

 • 9. Rezervačná zmluva (Dohoda o zložení blokovacieho depozitu)

  V prípade, že záujemca sa za dohodnutých podmienok rozhodne pre kúpu vašej nehnuteľnosti, uzatvára s ním vaša realitná kancelária rezervačnú zmluvu (dohodu o zložení blokovacieho depozitu). Na jej základe klient skladá rezervačný poplatok (blokovací depozit). Nehnuteľnosť je tak pre záujemcov rezervovaná a zmluvné strany majú čas na prípravu Kúpnej zmluvy a prípadne na vybavenie financovania. 

 • 10. Kúpna zmluva / Zmluva o prevode bytovej jednotky / Zmluva o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve

  Zmluva, na základe ktorej dochádza k prevodu vlastníctva z predávajúceho (vás) na kupujúceho. K prechodu vlastníckeho práva dochádza zápisom do Katastra nehnuteľností, k prevodu družstevného podielu dochádza okamihom doručenia Dohody o prevode orgánu bytového družstva.

 • 11. Predaj

  Zmluvné strany podpíšu všetky potrebné zmluvy, vaša realitná kancelária zaistí ich podanie na Katastrálny úrad, alebo ich predloženie družstvu. Depozitárovi predloží potrebné dokumenty (originálny výpis LV), na základe ktorého je vám uvoľnená kúpna cena.

 • 12. Odovzdávanie nehnuteľnosti

  Ak predávajúci vlastní nehnuteľnosť po dobu kratšiu ako 5 rokov, musí zaplatiť daň z   príjmu. Skúsený maklér by vás mal na túto skutočnosť upozorniť a prípadne odporučiť alebo zabezpečiť konzultácii s daňovým poradcom.

 • 13. Daňové priznanie

  Pri predaji je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane z nehnuteľnosti (obecný alebo mestský úrad) do 30 dní od rozhodnutia správy katastra o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zároveň je treba podať daňové priznanie do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia správcovi dane z nehnuteľnosti.

  Daň z nehnuteľnosti sa platí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade,že ste jej vlastníkom boli kratšie než 5 rokov pred predajom.

  Akonáhle vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov, nemusíte už platiť daň z predaja nehnuteľnosti.

  Kto je oslobodený od platenia dane z predaja nehnuteľnosti

  Platiť daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky: 

  • získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 1.1.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010)
  • a zároveň  v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti

  Cenou nehnuteľnosti zistenú podľa osobitného predpisu sa rozumie cena platná ku dňu nadobudnutia nehnuteľnosti, tj ku dňu

  • právnych účinkov vkladu práva do Katastra nehnuteľností, ak ide o odplatný prevod nehnuteľnosti evidovaný do Katastra nehnuteľností na základe zmluvy
  • účinnosti zmluvy o odplatnom prevode nehnuteľnosti, ktorá nie je evidovaná v Katastri nehnuteľností
  • právoplatnosti listiny, ktorou sa potvrdzujú alebo osvedčujú vlastnícke práva k nehnuteľnosti

  Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa 

  • nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)
  • alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. 

Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo od jej vyradenia z obchodného majetku). 

Príjmy musí daňovník zdaniť, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo vyradenia z obchodného majetku) - kvôli existencii zmluvy o budúcom predaji podpísanej pred uplynutím lehoty 5 rokov.

f

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

OK Best Service s.r.o.
Vrančovičova 2
Bratislava
IČO: 46141057
DIČ: 2023264012
IČ DPH: SK2023264012

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

RE/MAX Best
Vrančovičova 2
841 03 Bratislava
 

KONTAKT

+421 904 70 88 77
best@re-max.sk